Algemene Voorwaarden ( Design & Styling)

 Definities

 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.  Studio Schaepkens: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Studio Schaepkens gevestigd aan de Hendrik Luytenstraat 6 te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84292970.

b.  klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Studio Schaepkens de overeenkomst is aangegaan;

c.   overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Schaepkens en de klant.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en afkomstig van de opdrachtnemer Studio Schaepkens. 

 2. De verstrekker van deze voorwaarden wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 

 3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 


Artikel 2 Offertes

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De offertes zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 14 dagen na de offertedatum. 

 2. Als de opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

 3. Opdrachtnemerheefthetrechtom verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever 


door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.

4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt aangebracht. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen wordt deze gebaseerd op de prijsindexcijferreeks van het CBS, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes. 

 2. Alle sfeerschetsen, afbeeldingen, moodboards en foto’s mogen door de opdrachtnemer worden gebruikt voor marketing doeleinden, brochures en social media.
 3.  Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt. 

 4. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht wordt gegund. 

 5. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van

het geoffreerde bedrag. Door het voldoen van deze boete gaan het eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging

 1. De door de opdrachtgever getekende offerte geldt als overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze algemene voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. 


Artikel 5 Omvang van het werk

 1. Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 

 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet inbegrepen:
  1.                            –  De kosten voor aansluiting van 
gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; 

  1.                            –  De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken.
  1.  

Artikel 6 Meer-en minderwerk 


 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend. 

 2. Meer–en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend. 


Artikel 7 Uitvoering van het werk

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

a) Dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

b) Dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

c) Dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

d) Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;

e) Dat, indien in opdracht van de opdrachtgever ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;

f) Dat, in geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

Artikel 8 Levertijd

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk. 

 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld. 


Artikel 9 Risico en opslag

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen. 

 2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet tijdig plaats kan vinden, worden de zaken voor de rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. 

 3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijn zullen zijn betaald. 


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

2. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van de opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.

3. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.

4. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak:
100% bij opdracht;

2. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

 • Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 7 dagen na de vervaldag betaalt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 

 • Vanaf de vervaldag, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden. 

 • Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend: 

Hoofdsom (tot en met)Toepasselijk percentageMaximum
2.500 euro15% over de hoofdsom375 euro  
5.000 euro375 euro plus 10% over de (hoofdsom- 2.500 euro625 euro
10.000625 euro875 euro
europlus 5% over de (hoofdsom- 5.000 euro 
200.000 euro  875 euro plus 1% over de (hoofdsom- 10.000 euro2.775 euro  
Boven de 200.000 euro2.775 euro plus 0,5% over de (hoofdsom- 200.000 euro6.775 euro  

Artikel 12 Verantwoordelijkheid van het werk

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk. 

 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen. Ook aanvaardt de opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voor werk uitgevoerd door derden in opdracht van opdrachtgever. 

 3. In het lid 2 bedoelde geval, is de opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling materialen is voorgeschreven. 

 4. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door de opdrachtgever wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 

 5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere 
verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Artikel 13 Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde. 

 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving. 

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de ondeugdelijkheid van)door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk. 

 4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolg van productaansprakelijkheid. 


Artikel 14 Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe in gebrekestelling is vereist.

Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade , kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door de opdrachtnemer gederfde winst.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming kan worden verstaan omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.

4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 16 Garantie

 1. De opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering. 

 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer heeft voldaan. 

 3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten. 

 4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer , het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc. 

 5. Geen garantie geldt:
  1. a)  Voor gebreken waaraan al door 
derden reparaties zijn verricht. 

  1. b)  Voor materialen en constructies 
die door de opdrachtgever of 
derden zijn voorgeschreven. 

  1. c)  Voor glas, verkleuring van hout 
en voor ondergeschikte 
kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
d) Bij normale slijtage.
e) Bij onoordeelkundig gebruik.

Artikel 17 Reclame

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

Artikel 18 Geschillen

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Algemene Voorwaarden ( Organizing)

Artikel 1.         Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Studio Schaepkens: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Studio Schaepkens gevestigd aan de Hendrik Luytenstraat 6 te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84292970.

klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Studio Schaepkens de overeenkomst is aangegaan;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Schaepkens en de klant.

Artikel 2.         Algemeen

2.1.   Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Studio Schaepkens en de klant.

2.2.   Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Studio Schaepkens voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Studio Schaepkens worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6.   Indien Studio Schaepkens steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Schaepkens in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.         Aanbod

3.1.   Ieder aanbod van Studio Schaepkens is vrijblijvend.

3.2.   Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in overeenkomsten, offertes en e-mailberichten van Studio Schaepkens binden Studio Schaepkens niet.

Artikel 4.         Kennismakingsgesprek, totstandkoming van de overeenkomst en looptijd

4.1.   Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt met de klant een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek om de wensen en behoeften van de klant te bespreken. Na dit gesprek stuurt Studio Schaepkens de klant per e-mail een voorstel met een schatting van het aantal sessies die nodig zijn om het organizing project van de klant te kunnen afronden. Besluit de klant om van de diensten van Studio Schaepkens gebruik te maken, dan stuurt Studio Schaepkens de klant via de e-mail de overeenkomst met het door de klant gekozen aantal sessies (en eventuele reis- en parkeerkosten).

4.2.   Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Studio Schaepkens de opdrachtbevestiging per e-mail naar de klant heeft verzonden.

4.3.   De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het aantal sessies dat de klant heeft afgenomen en deze eindigt van rechtswege na afloop van de (laatste) sessie. Studio Schaepkens hanteert geen uiterste termijn waarbinnen de afspraken voor de sessies, die binnen het afgenomen voordeelpakket vallen, gemaakt dienen te worden.

Artikel 5.         Prijzen

5.1.   Alle prijzen zijn in euro’s. De prijzen staan vermeld op de website en zijn vrijgesteld van btw o.g.v. artikel 25 Wet OB.

5.2.   De klant is de prijs aan Studio Schaepkens verschuldigd die in de overeenkomst staat. Duidelijke fouten in de prijsopgave kan Studio Schaepkens ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, corrigeren.

5.3.  Studio Schaepkens hanteert als werkgebied alle plaatsen die met de auto binnen 30 minuten enkele reis te bereiken zijn vanaf Roermond 6041xt. Voor locaties buiten dit gebied geldt een tarief voor reiskosten van € 50,00 per uur.

5.4.    Wordt een opdracht uitgevoerd in een gebied met betaald parkeren, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant.

Artikel 6.         Betaling

6.1.   Indien de klant een opdracht heeft gegeven voor een losse organizing sessie, dan betaalt de klant die sessie direct na afloop. De klant kan betalen met een betaalverzoek. Indien gewenst, kan Studio Schaepkens de klant een kopiefactuur per e-mail toesturen.

6.2.   Bij de afname van meerdere sessies of een voordeelpakket betaalt de klant het volledige bedrag van het betreffende pakket voor aanvang van de eerste sessie per betaalverzoek. Dit garandeert de bijbehorende pakketkorting.

6.3.   De kosten van de pakketten worden niet gerestitueerd.

Artikel 7.         Aanschaf materialen en overige kosten

7.1.   Als de klant gebruik wil maken van de service  om voor de klant organizing materialen te kopen, zal de communicatie hierover via de mail plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk dat Studio Schaepkens in opdracht van de klant overige kosten maakt. Heeft de klant een keuze gemaakt van de aan te schaffen materialen en/of indien overige kosten in opdracht van de klant zijn gemaakt en schiet Studio Schaepkens de kosten hiervan voor, dan zal de klant de kosten hiervoor bij de eerstvolgende sessie voldoen. Dit kan met een betaalverzoek.

Artikel 8.         Uitvoering van de overeenkomst

8.1.  Studio Schaepkens  zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

8.2.  Studio Schaepkens heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat Studio Schaepkens geen garanties kan geven over het resultaat van de werkzaamheden.

8.3.   Het is de verantwoordelijkheid van Studio Schaepkens om de situatie van de klant te analyseren en de klant te helpen veranderingen daarin aan te brengen om de doelen van de klant te behalen. Maar de klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat bij het toepassen van de adviezen die Studio Schaepkens aan de klant geeft.

8.4.  Studio Schaepkens zal nooit spullen van de klant weggooien zonder toestemming van de klant. Studio Schaepkens helpt de klant om daarover beslissingen te nemen, maar de uiteindelijke beslissing neemt de klant zelf. Dus als opdrachtgever is de klant verantwoordelijk voor enige verlies of schade die voortvloeit uit het weggooien of vernietigen van papieren of spullen. Tevens neemt de klant de beslissing over de bestemming van de spullen die de klant wenst weg te doen.

8.5.   Studio Schaepkens zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

8.6.   Indien Studio Schaepkens een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 9.         Zelfstandig ondernemerschap

9.1.   Studio Schaepkens verklaart de werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf.

9.2.   Studio Schaepkens is vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd en doet dit naar eigen inzicht, zonder ondergeschikt te zijn aan de klant.

9.3.   Studio Schaepkens heeft het recht zich te laten vervangen door een derde.

Artikel 10.      Verplichtingen van de klant

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes waarvan Studio Schaepkens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

10.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Studio Schaepkens onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

10.3. De klant vrijwaart Studio Schaepkens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

10.4. De klant is gehouden Studio Schaepkens direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 11.      Verhuizing

11.1. Indien de klant verhuist, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe adres schriftelijk of via de e-mail aan Studio Schaepkens mede te delen.

Artikel 12.      Verplaatsen van een afspraak

12.1. Studio Schaepkens heeft het recht een gemaakte afspraak te verplaatsen indien zij, bijvoorbeeld wegens ziekte of familieomstandigheden, verhinderd is. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 13.      Wijzigen van de overeenkomst

13.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

13.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Studio Schaepkens de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Artikel 14.      Incassokosten

14.1. Indien de klant niet op tijd betaalt, dan stuurt Studio Schaepkens de klant een betalingsherinnering. Geeft de klant geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan kan Studio Schaepkens de vordering uit handen geven. In een dergelijk geval worden overeenkomstig de Wet Incassokosten de buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 15.      Klachten

15.1. Studio Schaepkens streeft naar 100% klanttevredenheid. Mocht de klant toch ontevreden zijn, dan ontvangt Studio Schaepkens graag eerst een schriftelijk bericht, waarin de klant de redenen aangeeft waarom de klant ontevreden is. Studio Schaepkens zal dan binnen een redelijke termijn tijdens een kosteloze sessie (van een nader te bepalen duur) de nodige aanpassingen maken.

15.2. De klant dient klachten te sturen direct of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de sessie. Dit kan per post naar adres: Hendrik Luytenstraat 6, 6041XT Roermond of per email: info@studioschaepkens.nl Gebeurt dit niet binnen 5 werkdagen, dan gaat de klant akkoord met het afgeronde werk.

15.3. Mocht de klant nog steeds ontevreden zijn nadat Studio Schaepkens terug is geweest om de punten op te lossen die de klant in haar klacht had uiteengezet, dan zal Studio Schaepkens de klant het resterend aantal sessies van het afgenomen pakket (indien van toepassing) terugbetalen.

Artikel 16.      Ontbinding en opschorting

16.1. Studio Schaepkens is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

16.2. Studio Schaepkens is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden geëist dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3. Indien Studio Schaepkens na het sluiten van de overeenkomst gegronde reden heeft te vermoeden dat de klant haar (financiële) verplichtingen niet nakomt of kan nakomen, dan heeft Studio Schaepkens het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden.

Artikel 17.      Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Studio Schaepkens kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.  een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en dus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;

b.  enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2. Studio Schaepkens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Schaepkens is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3. Studio Schaepkens is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de klant, al dan niet in overleg met Studio Schaepkens, heeft genomen. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes die de klant maakt. Tevens erkent de klant dat Studio Schaepkens niet aansprakelijk is voor gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

17.4. Indien Studio Schaepkens aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Studio Schaepkens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Studio Schaepkens gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Studio Schaepkens beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Schaepkens .

17.6. Als voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk (per post of e-mail) aan Studio Schaepkens heeft gemeld.

17.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Studio Schaepkens. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 18.      Overmacht

18.1. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid van de natuurlijke persoon die namens Studio Schaepkens de overeenkomst uitvoert; weersomstandigheden; verkeersbelemmering; oorlog; rellen; diefstal; overheidsmaatregelen; brand.

18.2. Indien een periode van overmacht langer duurt dan zes maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder dat daardoor enige recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 19.      Geheimhouding en privacy

19.1.  Studio Schaepkens  zal al de gegevens van de klant en informatie verstrekt door de klant vertrouwelijk behandelen.

19.2. Indien Studio Schaepkens – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Studio Schaepkens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studio Schaepkens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 20.      Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Als partijen een conflict hebben, is dit erg vervelend maar gaan partijen eerst op zoek naar een oplossing.

20.2. Op elke overeenkomst tussen Studio Schaepkens en de klant en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Studio Schaepkens worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Schaepkens gevestigd is. De klant zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Studio Schaepkens schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.